Phân tích cơ bản là gì?

≡ Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản (FA) là một phương pháp được sử dụng bởi các nhà đầu tư và thương nhân trên thị trường tài chính để đánh giá giá trị nội tại của một tài sản hoặc doanh nghiệp bằng cách kiểm tra các yếu tố định tính và định lượng nhất có thể, chẳng hạn như quản lý và danh tiếng của công ty, sức khỏe của ngành, vốn hóa thị trường, và các yếu tố kinh tế khác. Mục tiêu của phân tích cơ bản là xác định xem giá của một tài sản có được định giá quá cao hay được định giá thấp hơn hay không.

Phân tích cơ bản hoạt động dựa trên sự hiểu biết về tiềm năng trong tương lai của một tài sản phải dựa trên nhiều thứ hơn là chỉ hoạt động trước đó. Nó tính đến cả các điều kiện kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến thị trường cụ thể đó.

Do đó chúng ta có thể nói rằng, việc tìm cách xác định xem các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của một công ty hoặc dự án – đặc biệt là những yếu tố không rõ ràng ngay lập tức. Những cân nhắc này tập trung vào các khía cạnh ít hữu hình hơn và chất lượng hơn, chẳng hạn như khả năng lãnh đạo của công ty và cách những người lãnh đạo đó đã hoạt động trong các dự án kinh doanh khác trong quá khứ.

Phân tích cơ bản cũng tìm cách hiểu rõ hơn về thị trường cụ thể theo ngành và tiềm năng tương lai của sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường đó. Cuối cùng, mục tiêu của họ là đưa ra một mức giá định lượng có thể được so sánh với giá thực tế của tài sản tương ứng. Nói cách khác, FA là một phương pháp có thể giúp xác định xem một thứ có giá trị quá cao hay quá thấp hay không.

Mặc dù theo truyền thống được sử dụng để định giá cổ phiếu, phân tích cơ bản có thể áp dụng cho gần như tất cả các loại tài sản, bao gồm cả tiền điện tử.

≡ Phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật

Trong khi phân tích cơ bản hướng đến một bức tranh toàn cảnh hơn về giá của tài sản – xem xét càng nhiều yếu tố ảnh hưởng càng tốt – thì phân tích kỹ thuật (TA) lại tập trung chủ yếu vào dữ liệu lịch sử và biểu đồ của thị trường. Ngược lại, phân tich cơ bản tìm cách xác định giá trị thực của tài sản giao dịch, TA được sử dụng như một công cụ để dự đoán hành động giá dựa trên khối lượng giao dịch và các xu hướng trong quá khứ. Hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể đồng ý rằng cả FA và TA đều có giá trị theo cách riêng của họ. Vì vậy, thay vì dựa vào cái này hay cái khác, sử dụng cân bằng và hợp lý hơn giữa hai cách trên sẽ hợp lý hơn.

Các bạn có thể xem thêm:

Khóa công khai là gì?

Phân tích kỹ thuật là gì?

Mật mã hóa Khóa công khai là gì?

Thuật toán khóa đối xứng và thuật toán khóa bất đối xứng

Chữ ký Số là gì? sự giống và khác nhau với chữ ký điện tử

Học viện Binance | Những khái niệm cơ bản về tiền mã hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *